Nabożeństwa różańcowe przez cały październik odprawiane są codziennie o godz. 17:00. Zachęcamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież, do udziału.

Papieski Twitter

Wtorek, 5.12.2017 r.

Wyrżnięci w pień. Nadzieja wbrew nadziei. Prostaczkowie.


(Iz 11,1-10) I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

Powyższe słowa Izajasza są zaczerpnięte z tzw. „Księgi Emmanuela” (Iz 6,1 – 12,6), która zawiera proroctwa wypowiadane w trudnym dla Izraela okresie wojen i spustoszenia państwa przez Asyryjczyków. W sytuacji kiedy kraj przypomina jedno wielkie pobojowisko, a królewska dynastia jest „wycięta w pień”, Izajasz, prorok nadziei, zapowiada ocalenie i kolejny znak od Pana – pojawi się potomek obdarzony pełnią Ducha Świętego, sprawiedliwy władca, który przyniesie pokój i pojednanie.

Sielankowe obrazy z dalszej części tego czytania ukazują harmonię całego stworzenia jaką dziś trudno sobie nawet wyobrazić, a tym bardziej po ludzku osiągnąć. Izajasz zapowiada nowy raj – którego istotą jest ostateczne pojednanie całego stworzenia.

Szczególnie wymowne jest pojednanie między potomstwem człowieka, a potomstwem węża. To właśnie w tej relacji, między „potomstwem niewiasty” a „potomstwem węża” pojawiła się nieprzyjaźń, której wyrazem są cierpienie i śmierć. Ale już wtedy, zaraz po grzechu, Bóg zapowiedział zwycięstwo i ocalenie człowieka (por Rdz 3,15 – protoewangelia). Izajasz czyniąc aluzję do protoewangelii ukazuje, że obietnica złożona przez Boga nie została odwołana, dynastia, z której ma przyjść Mesjasz, przetrwa!

Stojący Korzeń Jessego, znak dla narodów, sławne miejsce jego spoczynku, ludy przybywające z daleka. Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Wykonało się!

Bóg dotrzymał Słowa!

Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii (Łk 10,21-24) dopełniają I czytanie:


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (…) Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.

W świetle dzisiejszego Słowa spróbuję się zmierzyć z moimi życiowymi koszmarami i lękami, momentami, kiedy wydawało się, że nie ma już dla mnie żadnej nadziei i wszystko jest przegrane. Adwent.. Odkrycie Boga-nadziei który chce wejść w miejsca mojej bez-nadziei. Pozwolisz Mu wejść?

Na koniec św. Karol Boromeusz o Adwencie:


Oto czas godny czci i uroczysty, czas upragniony; jak mówi Duch Święty, dzień zbawienia, pokoju i pojednania: niegdyś tak bardzo wyczekiwany i przywoływany przez patriarchów i proroków, witany z niezmierną radością przez sprawiedliwego Symeona, i zawsze uroczyście przez Kościół obchodzony. Mamy go przeżywać z pobożnym sercem, nieustannie dzięki czyniąc i wielbiąc Ojca przedwiecznego za miłosierdzie nam dane w tajemnicy tych dni. Bóg, w swej wielkiej miłości ku nam, grzesznym, zesłał nam swego Jednorodzonego Syna; On zaś, przyszedłszy, wyzwolił nas z przemocy i władania szatana, wezwał do nieba i do niego wprowadził, ukazał nam prawdę i utwierdził w dobrych obyczajach, wszczepił w nasze serca zarodki cnót, obdarzył nas bogactwem swej łaski, uczynił z nas przybranych synów i dał dziedzictwo życia wiecznego.


Pobieranie...

Pobieranie...

Pobieranie...

Polecamy